TERMS OF USE

Legenda

Własność strony; umowa dotycząca warunków użytkowania.
Zawartość.
Korzystanie z serwisu.
Zakończenie użytkowania.
Konta, hasła i zabezpieczenia.
Ochrona prywatności.
Przekierowania do innych stron, a także do strony spółki PowerMat.
Zastrzeżenia.
Ograniczenie odpowiedzialności.
Zwolnienie z odpowiedzialności.
Naruszenie niniejszych warunków użytkowania.
Prawo właściwe; rozwiązywanie sporów
Kwestie nieobowiązujące tam, gdzie nie dopuszczają tego przepisy prawa.
Postanowienia różne.
Informacje dotyczące znaków towarowych.
Informacje o prawach autorskich.
Prawa i zezwolenia.
Zasady spółki PowerMat traktowania niezamówionych pomysłów.
Zasady traktowania przesłanych pomysłów.

Niniejsze warunki użytkowania (dalej „Warunki użytkowania”) mają zastosowanie do strony internetowej spółki PowerMat Technologies Ltd. (dalej „spółka PowerMat”) umieszczonej w sieci pod adresem www.PowerMat.com i do wszystkich stron powiązanych z www.PowerMat.com przez spółkę PowerMat (dalej łącznie „Strona”), jej spółki zależne i jednostki stowarzyszone, w tym strony spółki PowerMat na całym świecie (dalej łącznie „Strona”). Strona internetowa jest własnością spółki PowerMat i jej licencjodawców. Niniejsza umowa zawarta jest między Użytkownikiem a spółka PowerMat, jej spółkami zależnymi i jednostkami stowarzyszonymi.

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami użytkowania i że je akceptuje. Użytkownik zobowiązuje się uważnie przeczytać niniejsze warunki użytkowania przed użyciem strony internetowej spółki. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA, POLITYKĘ PRYWATNOŚCI oraz wszystkie zastrzeżenia i warunki, które pojawiają się w innym miejscu na tej stronie; JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NALEŻY NIE UZYSKIWAĆ DOSTĘPU ANI NIE KORZYSTAĆ ZE STRONY .

Spółka PowerMat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikowania, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszych Warunków użytkowania i Polityki prywatności według własnego uznania i w dowolnym momencie. Zadaniem Użytkownika jest sprawdzać regularnie niniejsze Warunki użytkowania i Politykę prywatności pod kątem zmian. Dalsze użytkowanie strony przez Użytkownika po opublikowaniu zmian oznacza, że Użytkownik akceptuje i zgadza się na zmiany. Jeżeli Użytkownik przestrzega niniejszych Warunków użytkowania i Polityki prywatności, spółka PowerMat udziela Użytkownikowi osobistego, niewyłącznego, niezbywalnego i ograniczonego prawa dostępu do Strony i użytkowania jej. Jeśli Użytkownik jest niezadowolony ze Strony, jej treści lub Warunków użytkowania czy Polityki prywatności, to jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania ze Strony.

Zawartość

Wszelkie informacje tekstowe, obiekty graficzne, interfejsy użytkownika lub interfejsy graficzne, fotografie, znaki handlowe, loga, pliki muzyczne, dźwięki, elementy artystyczne i kod komputerowy (łącznie „Zawartość”), w tym również, ale nie wyłącznie, projekt, struktura, wybór, koordynacja, sposób wyrażenia, „wygląd i działanie” oraz układ takiej Zawartości zamieszczonej na tej Stronie są własnością, znajdują się pod kontrolą i są licencjonowane przez spółkę PowerMat. Wszelka taka Zawartość podlega ochronie handlowej, ochronie praw autorskich, patentów i znaków handlowych oraz innym prawom własności intelektualnej i przepisom dotyczącym nieuczciwej konkurencji.
Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część tej Strony ani Zawartości nie może być kopiowana, powielana, publikowana, pobierana, wysyłana, wyświetlana publicznie, kodowana, tłumaczona, przekazywana lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (w tym przez „tworzenie kopii lustrzanej, tzw. mirroring”) na jakimkolwiek innym komputerze, serwerze, stronie internetowej lub innym medium służącym do publikacji lub dystrybucji, lub przez jakiekolwiek przedsiębiorstwo handlowe, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody spółki PowerMat.

Użytkownik może wykorzystywać informacje dotyczące produktów i usług spółki PowerMat (takich jak arkusze danych, zestawy multimedialne i podobne materiały) celowo udostępnione przez spółkę PowerMat do pobrania ze Strony, pod warunkiem że (1) Użytkownik nie będzie usuwał sformułowań służących informowaniu o prawach własności intelektualnej z kopii takich dokumentów (2) Użytkownik będzie wykorzystywał te informacje wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych i informacyjnych i nie będzie kopiował ani umieszczał takich informacji na jakimkolwiek komputerze podłączonym do sieci ani nie będzie nadawał ich w jakichkolwiek mediach, (3) Użytkownik nie będzie dokonywał żadnych zmian w takich informacjach, oraz ( 4) Użytkownik nie będzie składał żadnych dodatkowych oświadczeń ani zapewnień odnośnie do tych dokumentów.
Spółka PowerMat nie reprezentuje ani nie poświadcza dokładności czy wiarygodności jakichkolwiek rad, opinii, oświadczeń lub innych informacji wyświetlanych lub rozpowszechnianych za pośrednictwem Strony. Użytkownik przyznaje, że poleganie na jakiejkolwiek takiej opinii, radzie, oświadczeniu, memorandum lub informacji odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Spółka PowerMat zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, korygowania ewentualnych błędów lub pominięć w jakiejkolwiek części Strony.

Spółka PowerMat nie może i nie dokonuje weryfikacji wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie przez Użytkowników, oraz nie ponosi odpowiedzialności za takie materiały zamieszczone przez użytkowników. Jednak spółka PowerMat zastrzega sobie prawo w każdej chwili ujawnić wszelkie niezbędne informacje w zakresie wymaganym do spełnienia wymogów prawnych, ustawowych lub rządowych lub do edytowania, odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, które w uznaniu spółki PowerMat są niepożądane lub naruszają niniejsze Warunki użytkowania.

Korzystanie z serwisu

Użytkownik nie może używać jakiegokolwiek „deep-linka”, „obrazu pamięci”, „robota”, „pająka” ani żadnego innego automatycznego urządzenia, programu, algorytmu lub metodologii, ani żadnego podobnego lub równoważnego procesu ręcznego w celu uzyskania dostępu, nabycia, kopiowania lub monitorowania dowolnego fragmentu Strony lub treści, lub w inny sposób odtwarzać lub obchodzić strukturę nawigacyjną lub prezentację Strony lub jakiekolwiek jej Zawartości, w celu uzyskania lub próby uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji za pomocą jakichkolwiek środków nieudostępnianych celowo za pośrednictwem Strony. Spółka PowerMat zastrzega sobie prawo do takiej działalności.

Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części lub elementu Strony lub do jakichkolwiek innych systemów lub sieci podłączonych do Strony lub dowolnego serwera spółki PowerMat lub do jakichkolwiek usług oferowanych na Stronie lub za pośrednictwem Strony, w wyniku włamania, wydobycia hasła lub za pomocą innych nielegalnych środków.

Użytkownik nie może badać, skanować ani sprawdzać wrażliwości Strony lub jakiejkolwiek sieci połączonej ze Stroną, ani nie może naruszać środków bezpieczeństwa lub autoryzacji na Stronie lub jakiejkolwiek sieci połączonej ze Stroną. Użytkownik nie może dokonywać wyszukiwania wstecznego, nie może śledzić lub starać się śledzić jakichkolwiek informacji na temat jakiegokolwiek innego użytkownika Strony lub odwiedzającego Stronę lub jakiegokolwiek innego Klienta spółki PowerMat, w tym kont spółki PowerMat nienależących do Użytkownika, źródła Strony, ani nie wykorzystywać Strony lub jakiejkolwiek usługi lub informacji udostępnionych lub oferowanych za pośrednictwem Strony w dowolny sposób, gdy celem jest ujawnienie jakiejkolwiek informacji, w tym, między innymi, osobista identyfikacja lub informacja inna niż własna informacja Użytkownika, jak przewidziano na Stronie.

Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Strony, systemów lub sieci spółki PowerMat ani jakichkolwiek systemów lub sieci połączonych ze Stroną lub spółką PowerMat.

Użytkownik zobowiązuje się nie używać żadnych urządzeń, oprogramowania lub procedur zakłócających lub próbujących zakłócić normalne funkcjonowanie Strony, jakiejkolwiek transakcji dokonywanej na Stronie lub jakiejkolwiek innej osoby korzystającej za Strony.

Użytkownik nie może fałszować nagłówków lub dokonywać innej manipulacji identyfikatorami w celu zakamuflowania pochodzenia dowolnej wiadomości lub transmisji wysyłanej spółce PowerMat na Stronie lub za pośrednictwem Strony lub jakiejkolwiek usługi oferowanej za pośrednictwem Strony. Użytkownik nie może podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani stwarzać wrażenia, że je reprezentuje.

Użytkownik nie może wykorzystywać Strony lub jakichkolwiek Zawartości do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze Warunki użytkowania, ani zabiegać o wykonanie jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem lub innej działalności, która narusza prawa spółki PowerMat lub innych osób.

Zakończenie użytkowania

Spółka PowerMat może, według własnego uznania, zamknąć konto Użytkownika lub odmówić Użytkownikowi prawa do korzystania ze Strony spółki PowerMat w dowolnej chwili. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie złożone zlecenia oraz opłaty poniesione przed zakończeniem użytkowania. Spółka PowerMat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, zawieszenia lub wycofania wszelkich lub niektórych aspektów Strony w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

Konta, hasła i zabezpieczenia

Jeśli pewne elementy lub usługi oferowane za pośrednictwem Strony mogą wymagać założenia konta przez Użytkownika (w tym utworzenia identyfikatora i hasła PowerMat), Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie poufności informacji na temat konta, w tym hasła, oraz za wszelkie działania, które mają miejsce na jego koncie. Użytkownik zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie spółkę PowerMat o każdym nieautoryzowanym użyciu konta lub hasła, lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez spółkę PowerMat lub jakiegokolwiek innego użytkownika lub odwiedzającego Stronę wskutek użycia identyfikatora, hasła lub konta spółki PowerMat przez inną osobę.
W żadnym momencie Użytkownik nie może posługiwać się identyfikatorem spółki PowerMat, hasłem ani kontem innej osoby bez wyraźnej zgody posiadacza tego identyfikatora spółki PowerMat, hasła lub konta. Spółka PowerMat nie może ponosić ani nie poniesie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tych zobowiązań.

Spółka PowerMat może monitorować wykorzystanie Strony przez Użytkownika i może swobodnie korzystać i ujawniać wszelkie informacje i materiały uzyskane od Użytkownika lub zgromadzone poprzez korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej spółki w jakimkolwiek zgodnym z prawem celu lub z jakiegokolwiek zgodnego z prawem powodu.

Ochrona prywatności

Polityka prywatności spółki PowerMat dotyczy korzystania z tej Strony, a warunki korzystania z tej Strony stanowią część niniejszych Warunków użytkowania. W celu przeczytania Polityki prywatności spółki PowerMat, prosimy kliknąć tutaj. Dodatkowo, poprzez korzystanie ze Strony, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że transmisje internetowe nie są całkowicie prywatne ani w pełni zabezpieczone. Użytkownik rozumie, że każda wiadomość lub informacja wysłana przez Użytkownika za pomocą Strony może zostać przeczytana lub przechwycona przez innych, nawet jeśli pojawia się specjalne powiadomienie, że dana transmisja (na przykład, informacja o karcie kredytowej) jest szyfrowana. Użytkownik potwierdza, że przesyłając wiadomości za pomocą Strony nie zostaje stworzony żaden poufny, powierniczy, umownie dorozumiany stosunek ani inny związek pomiędzy Użytkownikiem a spółką PowerMat wykraczający poza niniejsze Warunki użytkowania.

Przekierowania do innych stron, a także do strony spółki PowerMat

Niniejsza Strona może zawierać przekierowania do innych niezależnych stron internetowych osób trzecich (dalej „Strony powiązane”). Linki do Stron powiązanych są wymienione wyłącznie dla wygody osób odwiedzających naszą stronę. Strony powiązane pozostają poza kontrolą spółki PowerMat, a spółka PowerMat nie ponosi odpowiedzialności ani nie popiera treści tychże Stron powiązanych, w tym wszelkich informacji lub materiałów zawartych na tychże Stronach powiązanych. Użytkownik będzie musiał wyrobić sobie własną niezależną opinię na temat działań prowadzonych na Stronach powiązanych.

Zastrzeżenia

SPÓŁKA PowerMat NIE OBIECUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA LUB JEJ ZAWARTOŚĆ, USŁUGI LUB ELEMENTY STRONY BĘDĄ WOLNE OD USTEREK LUB DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, LUB ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE, LUB ŻE KORZYSTANIE ZE STRONY PRZYNIESIE UŻYTKOWNIKOWI KONKRETNE REZULTATY. STRONA, W TYM WSZYSTKIE JEJ TREŚCI, OPROGRAMOWANIE, FUNKCJE, MATERIAŁY I UDOSTĘPNIONE NA STRONIE INFORMACJE LUB INFORMACJE DOSTĘPNE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ SPÓŁKI PowerMat UDOSTĘPNIANE SĄ W POSTACI „TAK, JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO SPÓŁKA PowerMat NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI CO DO ZAWARTOŚCI STRONY LUB MATERIAŁÓW, INFORMACJI ORAZ FUNKCJI UDOSTĘPNIANYCH NA STRONIE ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA WYKORZYSTYWANEGO LUB UDOSTĘPNIANEGO NA STRONIE, W ODNIESIENIU DO KTÓREGOKOLWIEK Z PRODUKTÓW LUB USŁUG, LUB ŁĄCZY HIPERTEKSTOWYCH OSOBOM TRZECIM ANI W ODNIESIENIU DO JAKIEGOKOLWIEK PRZYPADKU NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANEGO Z TRANSMISJĄ WRAŻLIWYCH DANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY POWIĄZANEJ. WSZELKIE INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ UPRZEDZENIA. SPÓŁKA PowerMat NIE MOŻE ZAPEWNIĆ, ŻE PLIKI LUB INNE DANE POBRANE ZE STRONY BEDĄ WOLNE OD WIRUSÓW, ZANIECZYSZCZEŃ LUB CECH DESTRUKCYJNYCH. SPÓŁKA PowerMat WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE JAKOŚCI, WŁAŚCIWEGO DZIAŁANIA, NIENARUSZANIA PRAWA, WARTOŚCI HANDLOWEJ BĄDŹ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. SPÓŁKA PowerMat NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE NA STRONIE LUB JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY LUB TREŚCI ZAWARTE NA STRONIE BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB USTEREK, ŻE USTERKI ZOSTANĄ USUNIĘTE LUB ŻE STRONA LUB SERWER, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, JEST WOLNY OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. SPÓŁKA PowerMat NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KORZYSTANIE ZE STRONY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, ZA TREŚĆ I WSZELKIE BŁĘDY ZAWARTE NA STRONIE. SPÓŁKA PowerMat NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIA, ZANIECHANIA LUB ZACHOWANIE STRON TRZECICH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY I/LUB USŁUG SPÓŁKI PowerMat. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPOSÓB KORZYSTANIA ZE STRONY I JAKICHKOLWIEK STRON POWIĄZANYCH. JEDYNYM ROZWIĄZANIEM UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z NIEZADOWOLENIEM ZE STRONY LUB JAKĄKOLWIEK JEJ ZAWARTOŚCIĄ JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY. TO ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWI CZĘŚĆ TRANSAKCJI POMIĘDZY STRONAMI.

Powyższe zastrzeżenie dotyczy jakichkolwiek szkód, odpowiedzialności i strat spowodowanych wadliwym działaniem, błędem, zaniechaniem, brakiem ciągłości działania, usunięciem, usterką, opóźnieniem w działaniu lub transmisji, działaniem wirusa komputerowego, awarią linii komunikacyjnej, kradzieżą lub uszkodzeniem lub nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją bądź wykorzystaniem strony w sposób niezgodny lub naruszający warunki umowy, lub z jakiejkolwiek innej przyczyny.

Spółka PowerMat zastrzega sobie prawo do wykonania jednego z następujących działań, w każdej chwili, bez uprzedzenia: (1) do modyfikacji, zawieszenia lub zakończenia działalności lub dostępu do Strony lub jakiejkolwiek części Strony, z jakiejkolwiek przyczyny; (2) do modyfikacji lub zmiany Strony, lub jakiejkolwiek części Strony, lub obowiązujących zasad i warunków; oraz (3) do przerwania działania Strony, lub jakiejkolwiek części Strony, w razie potrzeby do wykonywania rutynowej lub nie rutynowej konserwacji, poprawiania błędów, lub innych zmian.

Ograniczenie odpowiedzialności

O ile nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo, spółka PowerMat w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wynikowe, retorsyjne, przypadkowe lub karne, w tym za utracone zyski, nawet jeśli spółka PowerMat została uprzedzona o możliwości powstania takich szkód.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się uchronić i zwolnić z odpowiedzialności spółkę PowerMat oraz jej członków zarządu, dyrektorów, udziałowców, poprzedników, następców prawnych, pracowników, przedstawicieli, jej spółki zależne i jednostki stowarzyszone z tytułu żądań, strat, roszczeń oraz wydatków (włącznie z uzasadnionymi honorariami prawników) wysuniętych wobec spółki PowerMat przez osoby trzecie wskutek lub w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem Strony.

Naruszenie niniejszych warunków użytkowania

Spółka PowerMat może ujawnić informacje, jakie posiada na temat Użytkownika (w tym tożsamość Użytkownika), jeśli stwierdzi, że takie ujawnienie jest niezbędne w związku z dochodzeniem lub skargą dotyczącą korzystania ze Strony lub w celu identyfikacji, kontaktu lub wszczęcia postępowania przeciwko komuś, kto może działać na szkodę lub łamać (celowo lub nieumyślnie) prawa lub mienie spółki PowerMat, lub prawa lub własności osób odwiedzających lub użytkowników Strony, w tym klientów spółki PowerMat. Spółka PowerMat zastrzega sobie prawo, w każdej chwili, do ujawnienia informacji, którą spółka PowerMat uzna za niezbędną w celu przestrzegania obowiązującego prawa, przepisów, postępowania prawnego lub na żądanie władz. Spółka PowerMat może także ujawnić informacje, gdy stwierdzi, że obowiązujące prawo tego wymaga lub zezwala na takie ujawnienie, w tym wymianę informacji z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że spółka PowerMat może zachować jakąkolwiek komunikację lub wiadomości wysłane spółce PowerMat za pośrednictwem Strony lub jakiejkolwiek usługi oferowanej za pośrednictwem Strony, oraz może także ujawnić takie dane, jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub jeśli spółka PowerMat uzna, że takie zachowanie lub ujawnienie jest uzasadnienie wymagane, aby (1) spełnić wymogi procesu prawnego, (2) wprowadzić w życie niniejsze Warunki użytkowania, (3) odpowiedzieć na zarzuty, że wszelkie takie dane naruszają prawa innych osób lub (4) chronić prawa, majątek lub bezpieczeństwo osobiste spółki PowerMat, jej członków zarządu, pracowników, kontrahentów, użytkowników i odwiedzających Stronę, jak również opinię publiczną.

Użytkownik wyraża zgodę na fakt, że spółka PowerMat może, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, zablokować dostęp do Strony i/lub zablokować przyszły dostęp do Strony, jeżeli stwierdzi, że Użytkownik naruszył niniejsze Warunki użytkowania lub inne umowy lub wytyczne, które mogą być związane z korzystaniem ze Strony. Użytkownik zgadza się również, że każde naruszenie przez niego niniejszych Warunków użytkowania będzie stanowić bezprawną i nieuczciwą praktykę gospodarczą i spowoduje nieodwracalne szkody dla spółki PowerMat, za co odszkodowanie pieniężne byłoby niewystarczające; Użytkownik wyraża zgodę, aby spółka PowerMat uzyskała prawo do zabezpieczenia roszczeń lub godziwego zadośćuczynienia jakie spółka PowerMat uzna za konieczne lub stosowne w takich okolicznościach. Te środki stanowią dodatek do wszelkich innych środków zaradczych dostępnych dla spółki PowerMat na mocy obowiązujących przepisów lub na zasadzie słuszności wynikającej z prawa zwyczajowego.

Użytkownik wyraża zgodę na to, aby spółka PowerMat mogła, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Strony, z podaniem przyczyny, która obejmuje (ale nie tylko) (1) żądania wyegzekwowania prawa lub żądania ze strony innych agencji rządowych, (2) żądanie Użytkownika (dotyczące usunięcia konta, zainicjowane przez Użytkownika), (3) zaprzestania obsługi lub modyfikacji Strony bądź zaprzestania świadczenia usług za pośrednictwem Strony lub (4) nieoczekiwanych problemów technicznych.

Jeśli spółka PowerMat nie podejmie żadnych działań prawnych przeciwko Użytkownikowi w wyniku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków użytkowania, spółka PowerMat będzie uprawniona do uzyskania od Użytkownika, zaś Użytkownik zgadza się pokryć wszelkie honoraria adwokackie i ponieść koszty takiego działania, dodatkowo do innego odszkodowania przyznanego spółce PowerMat. Użytkownik wyraża zgodę na to, że spółka PowerMat nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek wygaszenie dostępu Użytkownika do Strony w wyniku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

Prawo właściwe; rozwiązywanie sporów

Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie sprawy związane z dostępem lub korzystaniem ze Strony, w tym wszelkie spory, były regulowane przez prawo Stanów Zjednoczonych i prawo Stanu Nowy Jork, bez względu na jego kolizje z innymi przepisami prawa. Użytkownik przyjmuje wyłączną właściwość rzeczową i miejscową sądów stanowych i federalnych Hrabstwa Nowy Jork w Stanie Nowy Jork i zgadza się zrzec podnoszenia zarzutów dotyczących niewłaściwości osobowej lub miejscowej. Wszelkie roszczenia z tytułu niniejszych Warunków użytkowania muszą być wniesione w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia, a w przeciwnym wypadku powód roszczenia lub powództwa wygasa. Nie można dochodzić zwrotu kwot za szkody inne niż bieżące wydatki, chyba że stronie wygrywającej sprawę będzie przysługiwało prawo zwrotu kosztów adwokackich oraz kosztów prawnych. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności lub sporu pomiędzy spółką PowerMat i Użytkownikiem wynikających z lub w związku z korzystaniem ze Strony, strony będą próbować rozstrzygnąć taki spór, działając szybko i w dobrej wierze. Jeśli rozstrzygnięcie takiego sporu nie będzie możliwe w rozsądnym czasie (w czasie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni), wówczas każda ze stron może przedłożyć taką rozbieżność lub spór do mediacji. Jeżeli spór nie może być rozstrzygnięty w drodze mediacji, strony mogą swobodnie dochodzić swoich praw lub środków zaradczych dostępnych na mocy obowiązującego prawa.

Kwestie nieobowiązujące tam, gdzie nie dopuszczają tego przepisy prawa

Spółka PowerMat administruje i zarządza Stroną www.PowerMat.com ze swojej siedziby w Nowym Jorku, w Stanie Nowy Jork; inne strony spółki PowerMat mogą być administrowane i zarządzane z różnych miejsc na obszarze Stanów Zjednoczonych. Mimo że Strona jest dostępna na całym świecie to jednak nie wszystkie elementy, produkty czy usługi omówione, wspomniane, wyświadczone lub oferowane za pośrednictwem Strony są dostępne dla wszystkich osób i we wszystkich lokalizacjach geograficznych, ani nie wszystkie elementy, produkty czy usługi omówione, wspomniane, wyświadczone lub oferowane za pośrednictwem Strony są odpowiednie czy dostępne do użytkowania poza granicami Stanów Zjednoczonych. Spółka PowerMat zastrzega sobie prawo do ograniczenia, według własnego uznania, świadczenia i zakresu dowolnego elementu, produktu lub usługi jakiejkolwiek osobie lub na jakimkolwiek obszarze geograficznym. Jakakolwiek oferta odnosząca się do jakiegokolwiek elementu, produktu lub usługi widniejącego na Stronie nie obowiązuje tam, gdzie nie dopuszczają tego przepisy prawa. Jeśli Użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do Strony spoza obszaru Stanów Zjednoczonych, czyni to z własnej inicjatywy i jest wyłącznie odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących lokalnie przepisów prawa.

Postanowienia różne

Użytkownik nie może wykorzystywać, eksportować ani dokonywać ponownego eksportu Zawartości lub kopii, ani adaptować takiej Zawartości lub jakiegokolwiek produktu lub usługi oferowanej na Stronie wbrew obowiązującym przepisom prawa, w tym, bez ograniczenia, prawa eksportowego i przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostaną uznane przez sąd lub inny trybunał właściwy za nieważne lub niewykonalne, takie przepisy powinny być ograniczone lub wyeliminowane do niezbędnego minimum i zastąpione ważnym postanowieniem, które najlepiej uosabia intencję niniejszych Warunków użytkowania, tak aby niniejsze Warunki użytkowania pozostały w pełnej mocy. Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a spółką PowerMat w odniesieniu do korzystania ze Strony; wszelkie inne pisemne lub ustne umowy lub porozumienia wcześniej istniejące pomiędzy Użytkownikiem a spółką PowerMat w odniesieniu do takiego użytkowania zostają zastąpione i anulowane. Spółka PowerMat nie zaakceptuje żadnych ofert konkurencyjnych wobec niniejszych Warunków użytkowania, przy czym wszelkie takie oferty zostaną niniejszym kategorycznie odrzucone. Zaniechanie przez spółkę PowerMat starań o wykonanie lub egzekwowanie niniejszych Warunków użytkowania nie oznacza odstąpienia przez spółkę PowerMat od jakiegokolwiek postanowienia lub zrzeczenia się prawa do egzekwowania niniejszych Warunków użytkowania, ani też żaden sposób postępowania pomiędzy spółką PowerMat a Użytkownikiem lub jakąkolwiek stroną nie oznacza modyfikowania jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków użytkowania. Niniejszych Warunków użytkowania nie można interpretować jako przyznających jakiekolwiek prawa lub środki zaradcze osobom trzecim.

Informacje dotyczące znaków towarowych

Na całej Stronie znaki towarowe spółki PowerMat wskazane są za pomocą znaków TM lub ®. Wszystkie elementy znaków towarowych są znakami towarowymi spółki PowerMat.
Dodatkowe marki, nazwy produktów, nazwy firm, zdjęcia, zrzuty ekranu, znaki towarowe i usługowe są własnością ich właścicieli. Zastosowanie dodatkowych marek, nazw produktów lub nazw firm nie oznacza poparcia, sponsorowania, przynależności lub innego upoważnienia w zakresie produktów spółki PowerMat.

Użycie znaku towarowego spółki PowerMat do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody spółki PowerMat może stanowić naruszenie praw do znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji z naruszeniem przepisów federalnych i stanowych.

Informacje o prawach autorskich

Prawo autorskie to prawo własności dotyczące oryginalnego dzieła autorskiego. Prawa autorskie uznawane są w większości krajów świata na podstawie ustawowych przepisów prawa autorskiego. Prawa autorskie dotyczą wyrażenia idei, a nie samej idei. Wyrażenie idei, które podlega ochronie prawa autorskiego, może przybierać różne formy, ale jest zazwyczaj klasyfikowane jako utwór literacki, muzyczny, teatralny, pantomimiczny, choreograficzny, obrazkowy, graficzny, rzeźbiarski, dotyczący programów komputerowych, filmów i nagrań dźwiękowych.

Aby zgłosić roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich lub uzyskać pozwolenie na wykorzystanie materiałów spółki PowerMat chronionych prawem autorskim należy skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub formularza do kontaktów z mediami.

Prawa i zezwolenia

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących użytkowania lub licencji w zakresie materiałów spółki PowerMat chronionych prawem autorskim, na przykład fotografii, nagrań video, reklam spółki PowerMat lub innych materiałów spółki PowerMat, prosimy przesłać szczegółowy wniosek na piśmie. Prosimy przesłać wszelkie kopie lub tekst dotyczący materiału spółki PowerMat.

Prosimy o przesłanie wniosku na adres mailowy info@PowerMatpolska.pl lub adres pocztowy spółki PowerMatPolska: ul.Gawota1B, 02-830 Warszawa.

Zasady spółki PowerMat traktowania niezamówionych pomysłów

Ani spółka PowerMat, ani żaden z jej pracowników czy kontrahentów nie zaakceptuje ani nie będzie rozważał niezamówionych pomysłów, w tym pomysłów na nowe kampanie reklamowe, nowe promocje, nowe lub ulepszone produkty lub ulepszenia produktów, procesów, materiałów, planów marketingowych lub nowych nazw produktów. Prosimy nie wysyłać nam żadnych oryginalnych prac graficznych, sugestii lub innych prac. Jedynym celem tej polityki jest uniknięcie ewentualnych nieporozumień i sporów, gdy produkty spółki PowerMat lub strategie marketingowe spółki PowerMat wydawać się będą podobne do pomysłów przedstawionych spółce PowerMat. Prosimy zatem o nieprzesyłanie niezamówionych pomysłów spółce PowerMat ani komukolwiek zatrudnionemu przez spółkę PowerMat. Jeżeli – pomimo naszej prośby o nieprzesyłanie niezamówionych pomysłów – Użytkownik prześle nam swoje pomysły, wówczas następujące kroki będą miały zastosowanie do złożonej przez Użytkownika propozycji.

Zasady traktowania przesłanych pomysłów

Użytkownik wyraża zgodę na to: (1) aby pomysły Użytkownika automatycznie stały się własnością spółki PowerMat, bez rekompensaty dla Użytkownika i (2) aby spółka PowerMat mogła korzystać z pomysłów w dowolnym celu, w jakikolwiek sposób, a nawet oddać te pomysły innym podmiotom

Naładuj się za free!

Pobierz Powermat już teraz!

Powermat
Pobierz Powermat z Google Play
Pobierz Powermat z Apple App Store